keskiviikko 25. toukokuuta 2016

Katsaus vuoteen 2015

Vuoteen 2015 lähdettiin totutusti alijäämäisellä talousarviolla. Tällä kertaa suunniteltu
alijäämä oli liki 1 300 000 euroa. Kunnanhallitus jatkoi organisaatiouudistuksen eteen-
päinviemistä, jolla on tarkoitus saada kuntatalous pysyvästi kestävälle tasolle. Tämä
kehitystyö on nähtävä investointina, joka tulee maksamaan itsensä takaisin. Kunnan-
hallitus teki myös strategisia valintoja alaistensa resurssien käytön suhteen ja suuntasi
näitä kehitystyöhön. Näin ollen aktiivinen talousarviovuoden menopuoleen, ja sen
suitsimiseen, keskittyvä johtaminen jätettiin vähemmälle, koska sen vaikutus on kerta-
luoteista ja ongelmia siirtävää johtamista.


Vaikka kunnanhallitus keskittyi ratkaisemaan menopuolen ongelmat pysyvästi ja suun-
tasi resursseja tähän työhön, saatiin aktiivisella johtamisella kuitenkin pienennettyä ali-
jäämää suunnitellusta noin 350 000 eurolla. Näin ollen tilikauden tulos painuu noin
900 000 alijäämäiseksi. Suuri kiitos tästä positiivisesta tuloksesta kuuluu myös am-
mattitaitoiselle, sitoutuneelle ja talousorientoituneelle henkilöstöllemme. Aikaisempina
vuosina olemme keskittyneet vuosittain säästötalkoisiin. Usein nämä toimenpiteet ovat
olleet vain laastari, joka on hetkellisesti tukkinut vuotavan haavan. Nyt voin ylpeänä
todeta, että Pellon kunta on kunnanhallituksen johdolla lähtenyt viemään eteenpäin
sellaista kulttuuria, jolla talouden haasteet saadaan ratkaistua pysyvästi. Tätä työtä, ja
kuten kaikkea muutakin toimintaamme, ohjaa kuntastrategia, jonka perusteella työtä ja
saavutuksia voidaan arvioida.


Entisen arvostelukulttuuri, vailla mittareita, ei ollut työssä viihtyvyyttä parantava. Se ei
myöskään tukenut johtamista, saatikka kannustanut organisaatiota kehittymään. Olen
myös tästä hyvin ylpeä, että nykyinen valtuusto on nähnyt sen, ettei syyllisten etsintä
ole rakentavaa kulttuuria vaan rakentavaa ja kehittävää on ainoastaan ratkaisukeskei-
nen toimintamalli, mikä nyt on saatu Pellossa aikaiseksi. Organisaation kehitystyö jat-
kuu myös seuraavina vuosina. Prosessiorganisaation jatkotyöstämisen myötä jokaisel-
la on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä ja kehittää sitä. Tämä on yksi tapa mi-
ten valtuusto toteuttaa tahtoaan kehittää henkilöstöä ja työssä viihtyvyyttä.


Valtiovarainministeriö on todennut, että paras itsenäisyyden tae on kunnossa oleva ta-
lous. Puskurimme tulevaisuuden haasteiden varalle laskee 900 000 euron alijäämän
myötä, noin 3 700 000 euroon. Tällä menovauhdilla meillä on aikaisemmilta vuosilta
säästyvää puskuria käytettävissä vuoden 2017 loppuun saakka. Pellon kuntaorgani-
saatio ja kulttuuri on ollut melko stabiilia edeltävät 30 vuotta. Ehkä tästä syystä muu-
tosvastarinta uudistuksille on ollut yllätyksellisen suurta. Tämä on harmillista siksi, että
muutosvastarinnan ja sen aiheuttamien haasteiden johdosta, emme ole päässeet ra-
kentamaan täydellä teholla prosessiorganisaatiota. Käytännössä tämä tarkoittaa talo-
usennusteiden valossa sitä, että aikaisempien vuosien ylijäämä ja sitä kautta käytettä-
vissä oleva aika ei riitä prosessiorganisaation hyötyjen ulosmittaamiseen. Näin ollen
oletettavaa on, että vuonna 2017 valittavat uudet valtuutetut joutuvat tekemään heti
alkuun kipeitä päätöksiä, joilla on suoria vaikutuksia henkilöstöön.


Kunnan velkamäärä pieneni hieman ja vuonna 2015 se oli 900 euroa/asukas, kun se
vuotta aiemmin oli 990 euroa/asukas, ja vuonna 2013 oli 1073 euroa/asukas. Kunta-
konsernin lainat kasvoivat vuonna 2015, ollen 2 666 euroa/asukas. Vuotta aiemmin
konsernilainat olivat 2480 euroa/asukas, ja vuonna 2013 lukema oli 2282 eu-
roa/asukas. Investoinnit toteutuivat huomattavasti suunniteltua pienempinä, mutta
vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Kunnan velkamäärä on yhä edelleen selvästi
alle maakunnan keskiarvon.

torstai 17. joulukuuta 2015

Pellossa 2016 on investointien vuosi

Pellon kunnanvaltuusto on pitänyt talousarviokokouksen 14.12.2015. Vuoden 2016 odotetaan olevan taloudellisesti tiukan, mutta toisaalta myös toiveikkaan ja tavoitteellisen. Talousarviossa tulot kattavat menot, mutta poistojen jälkeen talousarvio painuu liki 1 000 000 euroa alijäämäiseksi. Kovan työn tuloksena on tällä valtuustokaudella saavutettu maltillinen menokehitys, jota pyritään jatkamaan vuonna 2016. Henkilöstömäärä lähtee laskuun, mutta prosessiorganisaatiomallin ansiosta pystymme silti säilyttämään hyvän ja laadukkaan palvelutason.

Käsillä on 8. peräkkäinen vuosi, kun Pellon kunnassa säästytään veronkorotuksilta. Vakaus luo osaltaan edellytykset kunnan elinvoimaisuuden kehittymiselle. Vuonna 2016 joudumme todennäköisesti ottamaan talousarviolainaa, eli niin sanottua syömävelkaa. Tästä huolimatta Pellon kunnan velkaantuneisuus on verrokkikuntiin nähden alhainen ja rahoituksellinen tilanteemme on kohtuullinen.

Vuosi 2016 voidaan hyvin kuvailla ”investointien vuodeksi”. Ritavaara on aktiivisen kehityksen kohteena, ja sen kehittämiseen lisättiinkin budjettikäsittelyssä viime hetkellä 450 000 euroa. Investoinneilla kehitetään voimakkaasti myös kuntakeskuksen alueen viihtyisyyttä, kuitenkaan unohtamatta meidän elinvoimaisten ympäristökylien kehittämistä. Vihreä Pysäkki tulee myös kokemaan vuonna 2016 uudistusten sarjan.

Näin vuoden lopulla haluan toivottaa Teille kaikille oikein rauhaisaa joulua ja hyvää uutta vuotta.

perjantai 23. lokakuuta 2015

Veroprosentit säilynevät ennallaan vuonna 2016

Tällä hetkellä media uutisoi hanakasti kuntien vuodelle 2016 suunnittelemia veroprosentteja. Pellon kunnanvaltuusto on iltakoulussa käynyt alustavasti läpi tulevan vuoden talousarvion. Kerroin valtuutetuille, että en tule esittämään veronkorotuksia vuodelle 2016. Veronkorotuksia ei voi tässä tilanteessa kannattaa, koska se laskee meiltä itseltä rimaa etsiä muita ratkaisua. Näin ollen, Pellon kunta jatkaa määrätietoisesti organisaatiouudistuksen eteenpäin viemistä. Valtuusto vahvistaa veroprosentit 9.11.2015 pidettävässä kokouksessa.

Organisaatiouudistus puree

Vuoden 2016 talousarvion suunnittelulähtökohdaksi asetettiin menopuolella vuosi 2014. Lautakuntatasolla tähän päästään, mutta töitä riittää silti. Valtionosuudet ja verotulot ovat kuitenkin merkittävästi pudonneet vuodesta 2014, joten vuosi 2016 näyttää painuvan 700 000 euroa alijäämäiseksi. Aikaisempien vuosien ylijäämän ansiosta meillä on kuitenkin varaa tehdä jo toisena vuonna peräkkäin alijäämäinen talousarvio. Lukemat ovat kuitenkin sen verran vakavat, että meidän tulee jatkaa määrätietoisesti uudistusten toteuttamista, sillä kirstunpohja häämöttää jo.

torstai 17. syyskuuta 2015

Elethään hyvvää elämää!

Uusi ja harkittu toimintaa ohjaava kartta

Pellon kunnanvaltuusto hyväksyi 7.9.2015 pitämässään kokouksessa uuden kuntastrategian. Strategian pääviesti ja kunnan palvelulupaus on "Elethään hyvvää elämää". Strategian lähtökohtana on pellolaisten ja Pellon omat vahvuudet. Kumppanina meillä oli tätä tekemässä Mainostoimisto Ajatus Oy, jolla on vahvoja sidoksia pellolaiseen yrityselämään. Valmistunut kokonaisuus on harkittu ja tehty hyvässä yhteistyössä, kuntalaisia, yrittäjiä sekä luottamushenkilöitä osallistaen. Myöhemmin syksyllä tämä tullaan esittelemään myös kuntalaisille.

Uudet auttavat nettisivut vihdoinkin auki

Paljon odotetut nettisivut ovat vihdoinkin avautuneet. Taustalla tapahtuu kuitenkin koko ajan parannuksia ja sisältöä työstetään vielä kokoajan. Ulkoasusta ja käytettävyydestä olemme erittäin ylpeitä. Haluamme saada teiltä kaikilta palautetta sivuista yleensä, niiden käytettävyydestä ja niiden vastaamisesta palvelutarpeeseenne.

Syksyn täyttää talousarviovalmistelu

Kunnan vuosikellon mukaisesti meillä on jälleen talousarviovalmistelu meneillään. Olettehan muuten huomanneet, että vielä kerkiää hakea kunnanhallitukselta harkinnanvaraista avustusta, joka on lähinnä tarkoitettu tapahtumien ja harrastusten tukemiseksi. Viime vuosina avustuksiin on ollut käytettävissä 10 000 euroa. Talousarvion laadinta on tänä vuonna entistä haastavampaa, koska meillä ei ole vielä tarkalleen tiedossa esimerkiksi valtionosuuksien määrä. Selvää on, että ne tulevat vähenemään jälleen, mutta kysymys kuuluu kuinka paljon. Verotulot näyttävät myös ennusteen mukaan vähenemään vuonna 2016. Kaikeksi onneksi valtuuston viime vuoden lopulla hyväksymä organisaatiomuutos alkaa jo ensi vuonna vaikuttamaan, joten kovinkaan dramaattisiin muutoksiin meillä ei pitäisi ole tarvetta.

Vihreä Pysäkki

Kunnanhallitus aloittanee toimenpiteet Vihreän Pysäkin yhtiöittämiseksi 21.9.2015 pidettävässä kokouksessa. Kunnan edustajat ovat keskustelleet asiasta vuokralaisten kanssa 9.9.2015, ja kunnan toiminnan strategisesta ohjauksesta vastaava puheenjohtajajaosto on käsitellyt asiaa 16.9.2015. Puheenjohtajajaosto oli vahvasti yhtiöittämisen kannalla. Tästä voisi siis päätellä, että asia etenee nyt niin, että 1.1.2016 alkaen Vihreä Pysäkki toimii kunnan omistamana kiinteistöosakeyhtiönä. Yksityiskohtia ja sovittavaa on vielä paljon, ja lopullinen päätös asiassa kuuluu valtuustolle. Valtuusto päättää asiasta myöhemmin syksyllä. Yhtiöittämisellä kunta haluaa mahdollistaa kiinteistön kehittämisen.

 


keskiviikko 27. toukokuuta 2015

Vuodesta toiseen

Vuoden 2014 loppu oli todella hektistä aikaa uuden organisaatiomallin rakentamisen ja talouden haasteiden eteen tehdyn työn vuoksi. Rankalla työllä kunnan tulos vuodelta 2014 on liki 250 000 euroa plussalla. Nykyinen valtuusto on osoittanut sitoutumista ja määrätietoista työskentelyä talouden kestävyyden parantamiseksi. Monissa kunnissa keskustellaan siitä, tulisiko pomoja vähentää. Pellossa sekin on jo tehty. Kun itse tulin Pellon kuntaan vuonna 2015, oli johtoryhmän koko 5 henkilöä. Kolme vuotta myöhemmin johtoryhmä on supistettu 3 henkilöön. Tänä päivänä kunnan johtoryhmän muodostavat kunnanjohtaja, elinvoimajohtaja ja hyvinvointijohtaja.

Johtajien työkuormaa on siis oleellisesti kasvatettu. Määränsä on myös kaikella mihin yksi ihminen pystyy repeämään, ja siitä syystä asioita pitää priorisoida. Kohdallani se on tarkoittanut sitä, että näistä blogi-kirjoituksista on pitänyt karsia. Tämähän ei ole tietenkään kestävä ratkaisu, mutta se nyt vain oli tehtävä. Sosiaalisesta mediasta ja paikallislehdestä olette varmaan lukeneet, että vuosi 2015 on mennyt erilaisten valitusten parissa puurtamisessa. Tämä kaikki aika on poissa jostain muusta, kuten kunnan kehittämisestä tai palvelumme parantamisesta. Olemme joutuneet tekemään myös vaikeita ratkaisuja, mutta vakuutan niiden olleen tarpeen.

Sosiaalisessa mediassa kirjoittelu on ollut hyvin värikästä. Osa kirjoittajista on mennyt jopa henkilökohtaisuuksien puolelle, mutta asiallistakin keskustelua siellä on ollut. Esimerkiksi joku oli kaipaillut kunnanjohtajan blogi-kirjoituksia – tässäpä siis vastaus tähän huutoon. Olen surullisena seurannut kirjoittelua, sillä sosiaalisessa mediassa kirjoittaa sellaiset henkilöt joilla on niin sanottua sisäpiirin tietoa, eli heidän täytyy jollain tavalla olla sidoksissa kuntaan. Valitettavasti meillä ei ole mahdollisuutta lähteä kommentoimaan näitä keskusteluja, mutta seuraamme tarkasti sitä tietoa mitä sosiaalisessa mediassa levitetään. Tarvittaessa olemme valmiita myös toimimaan. Juna kulkee, ja ei se haukku haavaa tee. Eräs suomalainen artisti onkin todennut, että millään muulla ei ole merkitystä kuin sillä, että kuva on terävä ja nimi on oikein kirjoitettu. 

Kunnan taloudelliset näkymät ovat edelleen heikot ja talouden tasapainottamiseksi tehdään edelleen hartiavoimin töitä. Vuodelle 2015 on laadittu 1,3 meur alijäämäinen talousarvio ja tällä vauhdilla taseessa oleva ylijäämä kestää vuoden2017 loppuun saakka. Samaan aikaan tiedämme, että valtio tulee edelleen vähentämään kunnille maksettavia valtionosuuksia. Vuonna 2015 Pellon kunnan valtionosuudet laskivat edelliseen vuoteen verrattuna lähemmäs 500 000 eurolla. Lisää pudotusta tulee ensi vuonna vielä 100 000 euroa. Hallitusneuvotteluja käydään parhaillaan ja sieltä on kunnille tulossa vielä 1mrd euron leikkaus. Nämä tietäen meidän on syytä jatkaa määrätietoista työskentelyä talouden tasapainottamiseksi. Valtuusto on linjannut, että Pellon kunta säilyy itsenäisenä kuntana. Valtiovarainministeriö on puolestaan linjannut, että näissä oloissa paras tae itsenäisyydelle on kunnossa oleva talous. Valtuusto on edelleen linjannut, että säästöjä tulee hakea luonnollisen poistuman kautta, eli siten ettei ketään irtisanota tuotannollisista- ja taloudellisista syistä johtuen. Tässä on sellaiset raamit joiden sisällä on tehtävä kovasti töitä, ja se asettaa myös melkoiset paineet. Toistaiseksi olemme tässä onnistuneet, eikä ketään ole irtisanottu vaikka niin totena väitetäänkin.

Tässä kaiken muun ohella olemme merkittävästi myös tehneet tulevaisuuden kannalta tärkeitä toimenpiteitä. Tänään varmistui, että saamme keilahallihankkeelle 80 000 euron valtionavustuksen. Keilahalli tulee parantamaan keskustan palveluja, jotka ovat esimerkiksi matkailijoiden käytettävissä. Pellon kunta on saanut maahankinnan päätökseen, jolla Ahjolan teollisuusaluetta tullaan laajentamaan. Ahjolan laajentaminen on nyt siinä vaiheessa, että kaavan suunnittelijoilta on pyydetty tarjoukset. Ritavaaraan tehtiin viime vuoden lopulla kehityssuunnitelmat ja nyt olisi tarkoitus ryhtyä kaavoitustoimiin myös tällä alueella. Kunta on uusinut strategian, jossa selvästi merkitetään alueen elinvoimaisuuden eteen tehtävän työn askelmerkit. Näitä ovat esimerkiksi yritysvaikutusten käyttöönottaminen kunnan päätöksenteossa, hankintaosaamisen kehittäminen, teollisuusalueen kehittäminen ja matkailun kehittäminen. Strategia tullaan lanseeraamaan laajempaan tietoisuuteen myöhemmin tänä vuonna, olemme erittäin kiitollisia yrittäjien panoksesta tähän työhön.

Olen saanut runsaasti yhteydenottoja kunnan nettisivuja koskien. Emme ole organisaatiouudistuksen jälkeen lähteneet laajamittaiseen päivitykseen, sillä uusimme pian koko nettisivuston. Tässä vaiheessa voin jo paljastaa sen verran, että sivuista tulee erilaiset, ajattomat ja freesit. Uuden nettisivuston lanseeraaminen tapahtuu alkusyksystä. Uskoaksemme nämä sivut tulevat aikanaan palvelemaan myös kuntalaisia paremmin, sillä suunnittelun lähtökohtana on ollut käyttäjäystävällisyys.

Pellon kunnassa on vuoden alusta aloittanut kolme kunnan omistamaa yhtiötä. Yhtiöittäminen oli pakko tehdä, sillä kuntalaki velvoitti meitä tekemään niin. Nämä uudet yhtiöt ovat Pellon Serviisi Oy, Pellon Lämpöverkko Oy ja Pellon Energia Oy. Pellon Serviisi Oy:n toimintaan kuuluu tuottaa kiinteistöpalveluja (siivous- ja kiinteistön hoito), pesulapalveluja sekä ruokapalveluja. Näitä palveluja voivat myös kuntalaiset ostaa yhtiöltä. Lämpöverkko Oy:n tehtävänä on lämmön jakelu, jota se ostaa tässä vaiheessa Pellon Energia Oy:ltä ja Biologistiikka Oy:ltä. Henkilökuntaa Energia ja Lämpöverkko Oy:illä ei ole, ja kaikki henkilöstö työskenteleekin Pellon Serviisi Oy:llä, joka myy palveluitaan näille kahdelle muulle osakeyhtiölle.


Tässä lyhyesti tapahtumat kerrattuna, tästä lähtien pyritään palaamaan lyhyempiin päivitysväleihin. Hyvää kesän odotusta kaikille.

torstai 21. elokuuta 2014

Kainalossa

Tämän päivän Meän Tornionlaakso kirjoittaa Lapin kansanedustajien vierailusta Pellossa. Jäämeren rata, joka kulkee Pellon kautta, on jo pitkään ollut kunnan edunvalvontalistalla niin sanotuissa pitkän aikavälin strategisissa projekteissa. Jännityksellä seuraamme tällä hetkellä Soklin kaivoshanketta ja sen vaikutusta mahdolliseen jäämeren rata linjaukseen.

Lapin liiton toimintaa ohjaavassa strategisessa asiakirjassa, eli Lappi- sopimuksessa, sovittiin että kaikkia vaihtoehtoja kartoitetaan tasa-arvoisesti. Lapin liiton johtajat ovat kuitenkin tehneet aktiivista mielipidevaikuttamista mediassa muun kuin läntisen, eli meidän jäämerenrata vaihtoehdon, eteen. Siitä ei voi olla tyytyväinen. Tähän myös viittasin sillä, että uhkia tulee idästä. Toki Venäjän tilanne vaikuttaa myös meidän matkailutuloon ja kuulimme taannoin, että meille matkailijoita tuonut matkatoimisto on Venäjällä ajautunut konkurssiin.

Lapissa edunvalvonta on monesti hyvin Rovaniemen intresseistä lähtevää. Tämähän on ihan luonnollista, onhan Rovaniemi Lapin suurin talousalue ja sen vaikutus ja painoarvo näkyy tottakai erinäisissä asioissa. Tästä syystä monet sairastavatkin Oulua, sillä Oulu koetaan suureksi uhkaksi nykyiselle jo totutulle toiminnalle. Meillä ei ole syytä sairastaa Oulua, pikemminkin päinvastoin. Esimerkiksi jäämeren rata hankkeessa Oulu on meille strateginen kumppani, koska intressimme ovat yhteneväiset.

Länsi-Lapille voisi olla suuri mahdollisuus, jos Lappi ja Pohjois-Pohjanmaan maakunnat yhdistyisivät. Nähdäkseni lappilaisten olisi tuolloin vihdoinkin vedettävä yhtä köyttä eri asioissa. Tällöin myös Kemi-Tornion talousalue saisi ansaitsemansa painoarvon eri asiayhteyksissä. Maakuntien liitot kanavoivat EU rahaa alueille, mutta tämäkään ei varmasti muodostuisi ongelmaksi. Koko Pohjois-Suomen käsittävässä kokonaisuudessa olisi varmasti vahva moraalinen velvoite kanavoida rahoja tasapuolisesti olemassa olevien periaatteiden mukaisesti.  

Minut on jo ajatuksineni keritty lyttäämään. Oulun kokoisen talousalueen kainalossa ei lappilaisilla kuulemma olisi hyvä olla. No, meillä pikku-kunnillahan on runsaasti kokemusta siitä, että ollaan jonkun kainalossa. Pello on tällä hetkellä Rovaniemen kainalossa. Äkkiseltään ei tule kyllä mieleen, miten tämä kainalopaikka on Pellon kuntaa hyödyttänyt. Tästä syystä tunnen, että Oulun kainalo tuoksuu paremmalta.

tiistai 12. elokuuta 2014

Pellonkorjuu.fi

Pellon perinteinen, joka kolmas vuosi pidettävä, maaseutunäyttely järjestettiin jälleen 9.-10.8.2014. Maaseutunäyttely uudistui ja se sai myös uuden nimen, graafisen ilmeen, omat internet- ja facebook sivut. Näyttelyjärjestelyjä on voinut seurata pitkin vuotta osoitteessa pellonkorjuu.fi tai sen facebook sivuilta.

Tapahtuma oli kaikin puolin menestys. Sunnuntaina Pellossa sää oli pientä sadekuuroa lukuunottamatta pilvipoutainen. Naapurikunnissa olleet saderintamat pysyvämpine sateineen varmasti vaikuttivat tapahtuman kävijämäärään. Ulkoilmatapahtumalle sää on aina mahdollisuus, mutta myös riski.

Vierailin itse tapahtumassa lauantaina. Tuolloin iloisia vieraita ja näytteilleasettajia oli vaikka kuinka paljon. Erityisen ilahtunut olin made in Pello osastosta, jonne todelliset kädentaitajat olivat järjestäneet Pellossa valmistettavia upeita tuotteita myyntiin. Koko joukko kansanedustajia ja muuta poliittista johtoa oli myös saapunut Pelloon. Tapahtumassa ihmiset tapasivat toisiaan ja vaihtoivat kuulumisia sekä ajatuksia. Vieraissa ja iloisissa ilmeissä tapahtuman arvo juuri piileekin, ja Pellonkorjuu.fi tullaan varmasti järjestämään 3 vuoden kuluttua uudelleen.

Lauantaina uutuutena järjestettiin uudistuneella Pellon Ponnen urheilutalolla tapahtuma, jonka esiintyjiä yhdisti vahva side Pelloon. Lavalle nousivat Kauko Röyhkä, Eini, Tarja Ylitalo, Volgograd, Timo Pistooli & Talonpoika Lalli. Ponnen talolla on entuudestaan legendaarinen maine huippuartistien esiintymispaikkana ja tätä spirittiä haluttiin herätellä uudelleen henkiin. Tämäkin saa varmasti jatkoa tulevaisuudessa.

Omasta puolesta haluan kiittää kaikkia vieraita, näytteilleasettajia, yhteistyökumppaneita sekä järjestäjiä erinomaisesta tapahtumasta. Tervetuloa maaseutunäyttelyyn jälleen 3 vuoden kuluttua!